Altar Guild Schedule

Altar Guild Schedule:

August 2021: Lacey Gehrels “& Jill Martin

September 2021: Diana Maas & Marlys Arneson

October 2021: Julie Gehrels & Danielle Gehrels

November 2021: Julie Gehrels & Trish Tammen

December 2021: Diana Maas & Lacey Gehrels & Jill Martin